กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข ได้จัดโครงการ " อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พลเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในการช่วยลด ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี " โดยมี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 

1. ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

2. สิทธิและหน้าที่พลเมือง กับ การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมทางการทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

และบรรยายพิเศษโดยอาจารย์วุฒิชัย  พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ในหัวข้อ คนรุ่มใหม่ช่วยยุติความรุนแรง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/หลักปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน กับทบบาทของนักศึกษาต่อการลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้