กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

วิทยาลัยทองสุขได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ได้บัญญัติวิธีการและขั้นตอนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เปลื่ยนแปลงไปจากเดิม


วิทยาลัยทองสุข จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้


เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยทองสุข และประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนรวมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกต้ง โดยมุ่งหวังว่าจะเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนของสังคมในการเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข