กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัย

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์

อธิการบดี

คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ชนทัต ซิ่วมณี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ธีรพล กาญจนากาศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย / รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์อรรถพล อาษาเอื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์เบญจรันต์ อรัณยกานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ

อาจารย์สรียา ศศะรมย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ