กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยทองสุข เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และร่วมแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 ของประเทศไทย โดยมี ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตมีการเปิดการเรียนการสอนตามลำดับหลักสูตร ดังนี้
 

      ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
 
     
    ปีการศึกษา
 2539 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง (ภาคปกติภาคค่ำ/ภาคสมทบ) มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการ
 
      
   ปีการศึกษา
 2539 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 
      
    ปีการศึกษา
 2543 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)
 
     
   ปีการศึกษา
 2546 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
     
   ปีการศึกษา
 2548 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 
   
  ปีการศึกษา
 2550 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร มหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน
 

     
  ปีการศึกษา
 2551 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

     
  ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุข ได้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ มี
 4 คณะดังนี้
 

คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตร

 
-      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
-      หลักสูตรศึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาสังคม ศาสนา 
 และวัฒนธรรม
 
-      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 
-      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 
  คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยหลักสูตร

 
-      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
-      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ

 
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยหลักสูตร

 
-      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 
  สำนักวิชานานาชาติ ประกอบด้วยหลักสูตร

 
         -     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น
               (หลักสูตรนานาชาติ)