กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน


วิสัยทัศน์ (Vision Statements) 


วิทยาลัยทองสุข  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของผู้รับบริการทางด้างวิชาการ รวมทั้งการสร้างระบบสารสนเทศที่จะเผยแพร่วิชาการทางเครือข่ายสู่ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาและประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายของประเทศชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง  ตลอดจนการบูรณาการด้านวิชาการให้มีมาตรฐานสากลระดับชาติ และไปสู่ความเป็นนานาชาติ ปรัชญา (Philosophy)

วิทยาลัยทองสุข มีปรัชญา คือ “ มีปัญญา  มีความรู้  คู่คุณธรรม ” 
1มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา (Interactive Learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การอภิปราย ซักถาม 

  2เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในวิชาชีพที่ศึกษา เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรมที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (Ethical Citizenship and Community Service)


ปณิธาน (Aspiration)

       วิทยาลัยทองสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา และมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมรวมทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ดังนั้น จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีและภาษา อีกทั้งยังปลูกฝังให้บัณฑิต เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป