กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission Statements)

          วิทยาลัยทองสุข มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางปัญญา โดยจัดการเรียนการสอน หลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งได้ตระหนักถึงการเผยแพร่วิชาการไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางโดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  ผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของวิทยาลัยฯ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  

2. ด้านการวิจัย

มีการดำเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดำเนินการตามนโยบาย แผนการบริหาร งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน  

 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับคณะวิชาและระดับสถาบันได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้จัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า หรือการให้บริการที่ได้ผลตอบแทนเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   มีการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ วิทยาลัยฯมีการควบคุมการดำเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ