ข้อมูลทั่วไป 99

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program in Public Health

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ  ส.บ. (
สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health (Public Health)
ชื่อย่อ  B.P.H. (Public Health)
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            33 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     12 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        3 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         6 หน่วยกิต
     1.4 กลุ่มวิชาภาษา                               12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ98 หน่วยกิต
     2.1 วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)                  30 หน่วยกิต
     2.2 วิชาเอก (วิชาชีพ)                           30 หน่วยกิต
     2.3 วิชาโท (วิชาเฉพาะด้าน)                    38 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6 หน่วยกิต

               รวม                                      137 หน่วยกิต