งานประกันคูณภาพการศึกษา

วันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2557

โครงการค่ายสาธารณสุขอาสาพัฒนาเพื่อน้องและชุมชน

ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ต.นาสม อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข

 

วันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2557