ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 
กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและศิษย์เก่าในการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิชาชีพสาธารณสุข และเสวนา เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และประการณ์ในการทำงานของศิษย์