ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเสาร์ที่ 7 ตลาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยทองสุข

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561