แผนการเรียน 99

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1                                               ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วค 100 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3   สธ 100 สถิติเบื้องต้น 3
มษ 200 คุณธรรมกับชีวิต 3   สธ 101 เคมีมูลฐาน 3
อก 101 ภาษาอังกฤษ 1 3   สธ 102 ชีววิทยา 3
ทส 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3   สศ 100 จิตวิทยาสังคมทั่วไป 3
กม 100 กฎหมายกับสังคม 3   อก 102 ภาษาอังกฤษ 2 3
รวมหน่วยกิต 15   รวมหน่วยกิต 15
 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                               ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สส 101 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับงานสาธารณสุข 3   สส 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข 3
สส 105 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2   สส 208 คณิตศาสตร์และชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
อก 201 ภาษาอังกฤษ 3 3   สส 211 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2
สส 202 พยาธิวิทยาและพิษวิทยาในงานสาธารณสุข 3   สส 212 หลักระบาดวิทยา 2
สส 204 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3   เลือกเสรี 3
รวมหน่วยกิต 14   รวมหน่วยกิต 13
 

 ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1                                               ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สส 303 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2   สส 321 การบริหารและการจัดการในระบบบริการสุขภาพ 2
สส 307 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 3   สส 323 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ 3
สส 309 การบริการทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข 3   อว 325 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
สส 314 โภชนาการและโภชนะบำบัดในงานสาธารณสุข 2   อว 326 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 2
สส 315 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสาธารณสุข 2   อว 332 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 2
สส 316 การรักษาเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ 4   อว 333 อาชีวเวชศาสตร์ 2
สส 317 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2   อว 334 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2
สส 318 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 2   เลือกเสรี 3
รวมหน่วยกิต 20   รวมหน่วยกิต 19
   

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                             ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
สส 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3   อว 429 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย 3
สส 413 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3   อว 430 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3
สส 419 อนามัยชุมชน 2   อว 431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 3
สส 420 พฤติกรรมสุขภาพในบริบทของสังคมไทยและนานาชาติ 2   อว 435 การจัดการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ 3
สส 422 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ 2   อว 436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม 4
สส 424 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2   อว 437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4
อว 427 การควบคุมมลพิษอากาศและมลพิษเสียง 3   อว 438 สัมมนาปัญหาพิเศษทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2
อว 428 กฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยกับ การบริหารงาน 2  
รวมหน่วยกิต 19   รวมหน่วยกิต 22