ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการ “คุณธรรมนาความรู้ สู่ยุวชนเพื่อสังคมพัฒนา วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557


โครงการ “คุณธรรมนาความรู้ สู่ยุวชนเพื่อสังคมพัฒนา  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข นาโดย ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นาด้านการศึกษาและที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยทองสุขขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 30 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา ด้วยวัตถุประสงค์และปรัชญามุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้นาที่มีปัญญามีความรู้ คู่คุณธรรม ตลอดจนดารงวัฒนธรรมประเพณี มีความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติไทย

 

ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข เพื่อสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ตามปรัชญาในการก่อตั้ง การจัดโครงการ “คุณธรรมนาความรู้ สู่ยุวชนเพื่อสังคมพัฒนา ครั้งที่ 3” ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะสาหรับคนทางาน” เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาในการก่อตั้งฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดในรายวิชา 241-202/0203302 พฤติกรรมองค์การ ที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และให้นักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้จัดขึ้นทุกปีการศึกษา