ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการ “การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม : เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2557

โครงการ “การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม : เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2557

     เนื่องด้วยในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีชุมชนจานวน 15 ชุมชน แบ่งเป็นแขวงทวีวัฒนา 4 ชุมชน แขวงศาลาธรรมสพน์ 11 ชุมชน และเป็นชุมชนที่มีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแทบทุกชุมชน อาทิ ต้นไม้ตกแต่งภูมิทัศน์แขวงบุหงาราไป ผลิตภัณฑ์นายาล้างจาน แชมพูสระผม นายาทาความสะอาดเอนกประสงค์ ขนมไทยและอาหารไทย เป็นต้น ในปัจจุบันชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเหล่านี ได้ใช้ความรู้ตามวิถีชุมชน (ชาวบ้าน) และใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ๆ มาใช้ในการทาบรรจุภัณฑ์ในการทาการตลาด ซึ่งไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้อยู่ได้นานยิ่งขึ น และไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบเพื่อใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) หรือการกาหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) หรือการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เพื่อให้อยู่ในใจของลูกค้า อนึ่งในการทาการกระจายสินค้าเพื่อออกสู่มือผู้บริโภคก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือแน่นอน  

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยทองสุขได้จัดโครงการการสารวจความต้องการของชุมชนเพื่อลงพื นที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมขึ น ซึ่งปรากฏว่าชุมชนหลาย ๆ ชุมชนมีความต้องการทราบถึงแนวทางหรือวิธีการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อนามาใช้ในการทาการตลาดของชุมชน และการเฟ้นหาช่องทางการจัดจาหน่ายของสินค้าชุมชน ดังนั น สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ , บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จึงได้ร่วมมือกับ กศน. เขตทวีวัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงชุมชนได้ดีกว่าอยู่แล้ว เพื่อจัดโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อบรรยายในหัวข้อ