ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00-21.30

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการ  GM Night TSC ครั้งที่ 4  ส่งพี่รับน้อง Tonight Return "14 อีกครั้ง"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
เวลา  16.00-21.30

กำหนดการ 

 

โครงการ  GM NIGHT TSC  ครั้งที่  4 :  ส่งพี่รับน้อง  Tonight Return “14 อีกครั้ง

 

วันอาทิตย์ที่  31 พฤษภาคม  2558

 

  บริเวณโรงอาหาร  วิทยาลัยทองสุข

 

วันอาทิตย์ที่  22  มิถุนายน  2557

 

16.00-16.15  น.   ลงทะเบียน

 

16.15-17.30 น.   เสวนาเรื่อง “ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาและเส้นทางสายอาชีพ” โดยศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  สาขาวิชาการจัดการ   และสาขาวิชาการบัญชี

 

17.30  น.           เริ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ “โครงการสายสัมพันธ์น้ำเงินทอง  To night return “14 อีกครั้ง”

 

18.00–18.30 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดี  ดร.พรจิต  อรัณยกานนท์  และกล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในภาค 2/57 และ S257

 

18.30-19.00 น.   พิธีบายศรีสู่ขวัญส่งพี่รับน้อง, ผูกข้อมือและขอขมาโทษครูอาจารย์

 

19.00-21.30 น.   การแสดงของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

 

21.30 น.             พิธีกล่าวปิดโดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และกิจกรรม Bye nior อำลารุ่นพี่

*******************************************

หมายเหตุ :          * ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้โปรดแต่งชุดนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมต้นเท่านั้น

                                 ** ยินดีรับบริจาคชุดนักเรียนเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในชนบท