ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพโครงการ รวมใจแต่งกายผ้าไทย

เพื่อเป็นการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมชาติไทย ร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ  จึงเห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ด้วยการขอความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน

 
ประมวลภาพโครงการ   รวมใจแต่งกายผ้าไทย