ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการให้ความรู้การขายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีการสร้าง Facebook Fan Page โดยร่วมกับ กศน. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข ให้ความรู้กับประชาชน

วันที่ 4-5 เมษายน 2562  เวลา 9.00-15.00 น. ณ ตลาดรัฐประชาชนมาร์เก็ต (สนามหลวง 2) กศน. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุขนำโดย อาจารย์เด่น บุญมาวงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ,อาจารย์ ดร. รวิสุดา  เทศเมือง, อาจารย์พรชุลี  มีสีผ่อง,อาจารย์บุญชัย  รุ้งวิริยะวงศ์ และอาจารย์อธิพงษ์  คิดดี ได้จัดโครงการให้ความรู้การขายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีการสร้าง Facebook Fan Page เรื่องการอบรมให้ความรู้ประกอบอาชีพกับประชาชนเรียนรู้ช่องทางการตลาดรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก