ข่าวสารและสัมมนา

โครงการสายสัมพันธ์น้ำเงินทองครั้งที่  11  เรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค Thailand 4.0 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท 54 หมู่ 2 ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม