ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ณ โรงเรียนบ้างคลองกระจัน จังหวัดนครปฐม

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขไร่ขิง จัดกิจกรรม/โครงการ เรื่อง จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และปรับปรุงสถานที่เรียนให้สวยงาม” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้างคลองกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย  อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้ (คลิกดูภาพกิจกรรม)