ปรัชญาและ ความสำคัญ

ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรวมทั้งเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สมดังปรัชญาที่ว่า
“เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาจริยธรรม ก้าวนำความรู้สู่สากล”
ความสำคัญ
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สามารถประยุกต์ใช้งานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานหรือธุรกิจของตนเอง อีกทั้งบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีระบบ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความขยัน อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์ โดยเน้นความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น