วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในระดับสูงขึ้นไป เพื่อไปศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพต่อสังคมและประเทศชาติ