ประกันคุณภาพปี 2557

  องค์ประกอบที่  1  

เอกสารหมายเลข 1.1


เอกสารหมายเลข 1.2 
 


เอกสารหมายเลข1.3เอกสารหมายเลข 1.4องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

เอกสารหมายเลข 2.1


เอกสารหมายเลข 2.2

เอกสารหมายเลข 2.3

เอกสารหมายเลข 2.4

เอกสารหมายเลข 2.5

เอกสารหมายเลข 2.6

เอกสารหมายเลข 2.6.2

เอกสารหมายเลข 2.7

เอกสารหมายเลข 2.8

องค์ประกอบที่  3
 
เอกสารหมายเลข 3.1
 

เอกสารหมายเลข 3.2
 

เอกสารหมายเลข 3.3
 

เอกสารหมายเลข 3.4
 

เอกสารหมายเลข 3.5
 

เอกสารหมายเลข 3.6
 

เอกสารหมายเลข 3.7
 

เอกสารหมายเลข 3.8
 

เอกสารหมายเลข 3.9

เอกสารหมายเลข 3.10 

เอกสารหมายเลข 3.11

เอกสารหมายเลข 3.12

เอกสารหมายเลข 3.13

เอกสารหมายเลข 3.14

เอกสารหมายเลข 3.15

องค์ประกอบที่  4 

เอกสารหมายเลข 4.1

เอกสารหมายเลข 4.2
  

เอกสารหมายเลข 4.3
  

เอกสารหมายเลข 4.4
  

เอกสารหมายเลข 4.5
  

เอกสารหมายเลข 4.5-2  

เอกสารหมายเลข 4.6
  

เอกสารหมายเลข 4.7
  

เอกสารหมายเลข 4.14
  

เอกสารหมายเลข 4.18

เอกสารหมายเลข 4.21

เอกสารหมายเลข 4.22องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

 เอกสารหมายเลข 5.1

เอกสารหมายเลข 5.2

 เอกสารหมายเลข 5.3
    

เอกสารหมายเลข 5.4

 เอกสารหมายเลข 5.5

เอกสารหมายเลข 5.6

 เอกสารหมายเลข 5.7

เอกสารหมายเลข 5.8

เอกสารหมายเลข 5.9

เอกสารหมายเลข 5.10

เอกสารหมายเลข 5.11