ประกันคุณภาพปี 2558

  องค์ประกอบที่  1  

เอกสารหมายเลข 1.1
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

เอกสารหมายเลข 2.1 เอกสารหมายเลข 2.5 เอกสารหมายเลข 2.9
เอกสารหมายเลข 2.2 เอกสารหมายเลข 2.6 เอกสารหมายเลข 2.10
เอกสารหมายเลข 2.3 เอกสารหมายเลข 2.7 เอกสารหมายเลข 2.11
เอกสารหมายเลข 2.4 เอกสารหมายเลข 2.8 เอกสารหมายเลข 2.12
องค์ประกอบที่  3 


เอกสารหมายเลข 3.1  เอกสารหมายเลข 3.6  เอกสารหมายเลข 3.11 เอกสารหมายเลข 3.16
เอกสารหมายเลข 3.2  เอกสารหมายเลข 3.7  เอกสารหมายเลข 3.12 เอกสารหมายเลข 3.17
เอกสารหมายเลข 3.3  เอกสารหมายเลข 3.8  เอกสารหมายเลข 3.13 เอกสารหมายเลข 3.18
เอกสารหมายเลข 3.4  เอกสารหมายเลข 3.9 เอกสารหมายเลข 3.14 เอกสารหมายเลข 3.19
เอกสารหมายเลข 3.5 เอกสารหมายเลข 3.10  เอกสารหมายเลข 3.15  
 


องค์ประกอบที่  4 

เอกสารหมายเลข 4.1  เอกสารหมายเลข 4.6  เอกสารหมายเลข 4.11 เอกสารหมายเลข 4.16 เอกสารหมายเลข 4.21
เอกสารหมายเลข 4.2  เอกสารหมายเลข 4.7  เอกสารหมายเลข 4.12 เอกสารหมายเลข 4.17 เอกสารหมายเลข 4.22
เอกสารหมายเลข 4.3  เอกสารหมายเลข 4.8  เอกสารหมายเลข 4.13 เอกสารหมายเลข 4.18 เอกสารหมายเลข 4.23
เอกสารหมายเลข 4.4  เอกสารหมายเลข 4.9 เอกสารหมายเลข 4.14 เอกสารหมายเลข 4.19 เอกสารหมายเลข 4.24
เอกสารหมายเลข 4.5 เอกสารหมายเลข 4.10  เอกสารหมายเลข 4.15 เอกสารหมายเลข 4.20  องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

เอกสารหมายเลข 5.1 เอกสารหมายเลข 5.6
เอกสารหมายเลข 5.2 เอกสารหมายเลข 5.7
เอกสารหมายเลข 5.3 เอกสารหมายเลข 5.8
เอกสารหมายเลข 5.4 เอกสารหมายเลข 5.9
เอกสารหมายเลข 5.5 เอกสารหมายเลข 5.10