ประกันคุณภาพปี 2559

 องค์ประกอบที่  1  

เอกสารหมายเลข 1.1-01
เอกสารหมายเลข 2.1-01
เอกสารหมายเลข 11.1-01
เอกสารหมายเลข 11.2-02
เอกสารหมายเลข 12.1-01 
เอกสารหมายเลข 12.1.1-01
เอกสารหมายเลข 12.1.2-01
เอกสารหมายเลข 12.3.1-01
เอกสารหมายเลข 12.5.1-01

 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

เอกสารหมายเลข 4.1-01
เอกสารหมายเลข 4.1-02
เอกสารหมายเลข 4.1-03
เอกสารหมายเลข 4.1-04
เอกสารหมายเลข 4.1-07
เอกสารหมายเลข 4.2-01
เอกสารหมายเลข 4.2-02
เอกสารหมายเลข 4.2-04
เอกสารหมายเลข 4.2-05

เอกสารหมายเลข 4.2-06
เอกสารหมายเลข 4.3-02 
เอกสารหมายเลข 4.3-03 
เอกสารหมายเลข 4.3-04   

องค์ประกอบที่  3 

เอกสารหมายเลข 3.1-1
เอกสารหมายเลข 3.1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-4
เอกสารหมายเลข 3.1-5
เอกสารหมายเลข 3.1-6
เอกสารหมายเลข 3.1-7
เอกสารหมายเลข 3.1-8
เอกสารหมายเลข 3.1-9
เอกสารหมายเลข 3.1-10
เอกสารหมายเลข 3.1-11
เอกสารหมายเลข 3.2-1
เอกสารหมายเลข 3.2-2
เอกสารหมายเลข 3.2-3
เอกสารหมายเลข 3.2-4
เอกสารหมายเลข 3.2-5
เอกสารหมายเลข 3.2-6
เอกสารหมายเลข 3.2-7
เอกสารหมายเลข 3.2-8
เอกสารหมายเลข 3.2-9
เอกสารหมายเลข 3.2-10
เอกสารหมายเลข 3.3-2
เอกสารหมายเลข 3.3-4

องค์ประกอบที่  4 

เอกสารหมายเลข 4.1

เอกสารหมายเลข 4.2
เอกสารหมายเลข 4.3
เอกสารหมายเลข 4.4
เอกสารหมายเลข 4.5
เอกสารหมายเลข 4.6
เอกสารหมายเลข 4.7
เอกสารหมายเลข 4.8
เอกสารหมายเลข 4.9
เอกสารหมายเลข 4.13
เอกสารหมายเลข 4.17
เอกสารหมายเลข 4.21
เอกสารหมายเลข 4.22
เอกสารหมายเลข 4.23

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 

เอกสารหมายเลข 5.1-01
เอกสารหมายเลข 5.1-02
เอกสารหมายเลข 5.1-04
เอกสารหมายเลข 5.1-06