ประกันคุณภาพปี 2561

 องค์ประกอบที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

เอกสารหมายเลข 1.1-01
เอกสารหมายเลข 1.1-02
เอกสารหมายเลข 1.1-03
เอกสารหมายเลข 1.1-04
เอกสารหมายเลข 1.1-05
เอกสารหมายเลข 1.1-06
 
องค์ประกอบที่  2  อาจารย์ 

เอกสารหมายเลข 4.1-01
เอกสารหมายเลข 4.1-02
เอกสารหมายเลข 4.1-03
เอกสารหมายเลข 4.1-04
เอกสารหมายเลข 4.1-07

เอกสารหมายเลข 4.2-01
เอกสารหมายเลข 4.2-02
เอกสารหมายเลข 4.2-04
เอกสารหมายเลข 4.2-05

เอกสารหมายเลข 4.2-06

เอกสารหมายเลข 4.3-02 
เอกสารหมายเลข 4.3-03 
เอกสารหมายเลข 4.3-04   

องค์ประกอบที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

เอกสารหมายเลข 3.1-1
เอกสารหมายเลข 3.1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-5
เอกสารหมายเลข 3.1-6
เอกสารหมายเลข 3.1-7
เอกสารหมายเลข 3.1-8
เอกสารหมายเลข 3.1-9

เอกสารหมายเลข 3.2-1
เอกสารหมายเลข 3.2-2
เอกสารหมายเลข 3.2-4
เอกสารหมายเลข 3.2-5
เอกสารหมายเลข 3.2-6
เอกสารหมายเลข 3.2-7
เอกสารหมายเลข 3.2-8
เอกสารหมายเลข 3.2-9

เอกสารหมายเลข 3.3-4


องค์ประกอบที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชา

เอกสารหมายเลข 5.1-1
เอกสารหมายเลข 5.1-2
เอกสารหมายเลข 5.1-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4
เอกสารหมายเลข 5.1-5

เอกสารหมายเลข 5.2-2
เอกสารหมายเลข 5.2-3

เอกสารหมายเลข 5.3-2
เอกสารหมายเลข 5.3-3

เอกสารหมายเลข 5.4-4
เอกสารหมายเลข 5.4-6

องค์ประกอบที่  5  การบริหารหลักสูตร


เอกสารหมายเลข 6.1-01
เอกสารหมายเลข 6.1-02
เอกสารหมายเลข 6.1-03
เอกสารหมายเลข 6.1-04
เอกสารหมายเลข 6.1-06