ภาพกิจกรรม

1.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก