ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนานักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมรวิทยาลัยทองสุขเป็นพี่เลี้ยง” ในหัวข้อ “พลเมืองไทยในยุค 4.0” ณ โรงเรียนวัดกงลาด 17 พ.ย. 2560 ถึง 19 ม.ค. 2561