ภาพกิจกรรม

โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ณ หมู่บ้าน เพชรบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2561