กิจกรรมนักศึกษา

28-29 มีนาคม 2557

โครงการทองสุขรวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ 28-29 มีนาคม 2557

ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556


- 
กิจกรรมทำฝ้าย

 

- กิจกรรมบริจาคอุปการณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านไทยประจัน