ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ ศึกษาดูงาน เรื่องระบบการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชา กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

 

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เรือนจำบางขวาง