ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ดร. สุวรรณี จริยะพร อาจารย์ผู้สอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ นำนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้คลองมหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี