กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 28-29 ม.ค. 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข จัดทำโครงการจิตอาสา"เพื่อปวงประชาของพ่อหลวง"
วันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

โดย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอพร้อมใจกันถวายความอาลัยด้วยการขอเป็นพลังในการทำความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการจิตอาสา "เพื่อปวงประชาของพ่อหลวง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการสร้างคุณลักษณะผู้นำ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในการอยู่รวมกันในสังคมและประเทศชาติ อันนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช