กิจกรรมนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข จัดทำโครงการ "สิงห์สัมพันธ์" ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข จัดทำโครงการ "สิงห์สัมพันธ์" ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทำงานและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สามารถนำพาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

คลิกดูกำหนดการ