ปรัชญา ปณิธาณ วิสัยทัศน์

ปรัชญา 
     
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีปรัชญา คือ มุ่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ด้วยจริยธรรม สรรค์สร้างสังคม
 

 
ปณิธาน 
 
      คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ขณะเดียวกัน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ ทางบริหารจัดการให้วิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-มหาบัณฑิต มีขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิต - มหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจพัฒนาการทางการเมือง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศและนานาประเทศ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม ทั้งนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังเปิด หลักสูตรทั้งภาคปกติ-สมทบ เพื่อขยายโอกาสแก่บัณฑิตผู้มีประสบการณ์ทำงานรวมทั้งบัณฑิตซึ่งไม่สะดวกที่จะศึกษาหลักสูตรปกติได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตัวเองและเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีคุณภา
 
   
 
 วิสัยทัศน์
      
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ขณะเดียวกัน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันสืบต่อไป