เป้าหมาย วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
 
       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีเป้าหมายดังนี้
 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถและความเข้าใจพัฒนาการทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคม เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา     ออกไปสู่สถาบันทางการเมือง  ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสภาส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม
 
          2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะองค์การบริหารสาธารณะหรือองค์การทางสังคม  ซึ่งเป็นองค์การที่มีจุดมุ่งหมายในการบริการ  โดยมิได้มุ่งแสวงหากำไร หรือผลตอบแทนทางธุรกิจ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง องค์กรสาธารณกุศล ซึ่งมีหลักการเป้าหมายและวิธีการบริหารงานและการดำเนินงานแตกต่างไปจากองค์การภาคธุรกิจ
 
          3.  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 
       1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถและความเข้าใจพัฒนาการทางการเมือง การบริหารการปกครอง การบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคม เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา     ออกไปสู่สถาบันทางการเมือง  ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสภาส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม
 
        2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะองค์การบริหารสาธารณะหรือองค์การทางสังคม ซึ่งเป็นองค์การที่มีจุดมุ่งหมายในการบริการโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไร หรือผลตอบแทนทางธุรกิจ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง องค์กรสาธารณกุศล ซึ่งมีหลักการเป้าหมายและวิธีการบริหารงานและการดำเนินงานแตกต่างไปจากองค์การภาคธุรกิจ
 
         3.  เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น