งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557


องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-01
 
เอกสารหมายเลข 1.1-02
 
เอกสารหมายเลข 1.1-03
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
เอกสารหมายเลข 1.2-01 
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
เอกสารหมายเลข1.3-01
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-01
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-02
 
เอกสารหมายเลข 1.5-03
 
เอกสารหมายเลข 1.5-04
 
เอกสารหมายเลข 1.5-05
 
เอกสารหมายเลข 1.5-06
 
เอกสารหมายเลข 1.5-07
 
เอกสารหมายเลข 1.5-08
 
เอกสารหมายเลข 1.5-09
 
เอกสารหมายเลข 1.5-10
 
เอกสารหมายเลข 1.5-11
 
เอกสารหมายเลข 1.5-12
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.6-01 
 
เอกสารหมายเลข 1.6-02
 
เอกสารหมายเลข 1.6-03
 
เอกสารหมายเลข 1.6-04
 
เอกสารหมายเลข 1.6-05
 
เอกสารหมายเลข 1.6-06
 
เอกสารหมายเลข 1.6-07
 
เอกสารหมายเลข 1.6-08
 
เอกสารหมายเลข 1.6-09
 
เอกสารหมายเลข 1.6-10
 
เอกสารหมายเลข 1.6-11
 
เอกสารหมายเลข 1.6-12
 
เอกสารหมายเลข 1.6-13
 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
 เอกสารหมายเลข 2.1-01
 
เอกสารหมายเลข 2.1-02
 
เอกสารหมายเลข 2.1-03
 
เอกสารหมายเลข 2.1-04
 
เอกสารหมายเลข 2.1-05
 
เอกสารหมายเลข 2.1-06
 
เอกสารหมายเลข 2.1-07
 
เอกสารหมายเลข 2.1-08
 
เอกสารหมายเลข 2.1-09
 
เอกสารหมายเลข 2.1-10
 
เอกสารหมายเลข 2.1-11
 
เอกสารหมายเลข 2.1-12
 
เอกสารหมายเลข 2.1-13
 
เอกสารหมายเลข 2.1-14
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   
เอกสารหมายเลข 2.2-01
 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
เอกสารหมายเลข 2.3-01 
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-01
 
เอกสารหมายเลข 3.1-02
 
เอกสารหมายเลข 3.1-03
 
เอกสารหมายเลข 3.1-04
 
เอกสารหมายเลข 3.1-05
 
เอกสารหมายเลข 3.1-06
 
เอกสารหมายเลข 3.1-07
 
เอกสารหมายเลข 3.1-08
 

องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-01
 
เอกสารหมายเลข 4.1-02
  
เอกสารหมายเลข 4.1-03
  
เอกสารหมายเลข 4.1-04
  
เอกสารหมายเลข 4.1-05
  
เอกสารหมายเลข 4.1-06
  
เอกสารหมายเลข 4.1-07
  
เอกสารหมายเลข 4.1-08
  
เอกสารหมายเลข 4.1-09
  
เอกสารหมายเลข 4.1-10
 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
 เอกสารหมายเลข 5.1-01
   
เอกสารหมายเลข 5.1-02
   
 เอกสารหมายเลข 5.1-03
    
เอกสารหมายเลข 5.1-04
   
 เอกสารหมายเลข 5.1-05
    
เอกสารหมายเลข 5.1-06
   
 เอกสารหมายเลข 5.1-07
    
เอกสารหมายเลข 5.1-08
   
เอกสารหมายเลข 5.1-09
    
เอกสารหมายเลข 5.1-10
 

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-01
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-02
   
 เอกสารหมายเลข 5.2-03
  
 เอกสารหมายเลข 5.2-04
    
เอกสารหมายเลข 5.2-05
  
เอกสารหมายเลข 5.2-06
    
เอกสารหมายเลข 5.2-07ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 
ตัวบ่งชี้  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
 
เอกสารประกอบ ตบช. 1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 1.2
 

หมวดที่ 2 อาจารย์
 
ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.1.2
 

ตัวบ่งชี้  4.2  คุณภาพอาจารย์  
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.2.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.2.2
 

ตัวบ่งชี้  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.3.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 4.3.2
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 
 เอกสารประกอบ ตบช. 2.1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 2.1.2
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 
เอกสารประกอบ ตบช. 2.2.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 2.2.2
 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.1.2
 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.2.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.2.2
 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.3.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 3.3.2 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.1.2
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.2.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.2.2
 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.3.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.3.2
 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.4.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 5.4.2
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.1
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.2
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.3
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.4
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.5
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.6
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.7
 
เอกสารประกอบ ตบช. 6.1.8
 


หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
 
เอกสารประกอบหมวดที่  6
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
 
เอกสารประกอบหมวดที่  7
 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
 

เอกสารประกอบหมวดที่  8