งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2558

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 
เอกสารหมายเลข 1.1-1-2
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 
เอกสารหมายเลข 1.4-1
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-1 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-2
 
เอกสารหมายเลข 1.5-2-1
เอกสารหมายเลข 1.5-2-2
เอกสารหมายเลข 1.5-2-5
เอกสารหมายเลข 1.5-3-3
เอกสารหมายเลข 1.5-4-2
เอกสารหมายเลข 1.5-5-1
 
เอกสารหมายเลข 1.5-6-1
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
เอกสารหมายเลข 1.6-1-1
เอกสารหมายเลข 1.6-1-2
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2
เอกสารหมายเลข 1.6-2-3
เอกสารหมายเลข 1.6-2-4
เอกสารหมายเลข 1.6-2-5
เอกสารหมายเลข 1.6-2-6
เอกสารหมายเลข 1.6-2-7
เอกสารหมายเลข 1.6-2-8
เอกสารหมายเลข 1.6-2-9
เอกสารหมายเลข 1.6-2-10
เอกสารหมายเลข 1.6-2-11
เอกสารหมายเลข 1.6-5-1
เอกสารหมายเลข 1.6-6-1
เอกสารหมายเลข 1.6-6-2


องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 
 เอกสารหมายเลข 2.1-1-1
เอกสารหมายเลข 2.1-1-2
เอกสารหมายเลข 2.1-1-3
เอกสารหมายเลข 2.1-1-4
เอกสารหมายเลข 2.1-2-3
เอกสารหมายเลข 2.1-3-1
เอกสารหมายเลข 2.1-3-2
เอกสารหมายเลข 2.1-4-1
เอกสารหมายเลข 2.1-4-2
เอกสารหมายเลข 2.1-4-3
เอกสารหมายเลข 2.1-5-1
เอกสารหมายเลข 2.1-6-3

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-1
เอกสารหมายเลข 3.1-1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-1-5 

เอกสารหมายเลข 3.1-3-1
 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-2
 
เอกสารหมายเลข 3.1-4-1

เอกสารหมายเลข 3.1-6-1


องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เอกสารหมายเลข 4.1-1-1

เอกสารหมายเลข 4.1-1-2
  
เอกสารหมายเลข 4.1-2-1
 
เอกสารหมายเลข 4.1-3-2
 
เอกสารหมายเลข 4.1-3-3
  
เอกสารหมายเลข 4.1-4-2
 
เอกสารหมายเลข 4.1-5-1
  

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
 เอกสารหมายเลข 5.1-1-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-2
   
 เอกสารหมายเลข 5.1-1-3
    
เอกสารหมายเลข 5.1-1-4
   
 เอกสารหมายเลข 5.1-1-7
    
เอกสารหมายเลข 5.1-3-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-2
เอกสารหมายเลข 5.1-3-3    
เอกสารหมายเลข 5.1-3-4
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-5
    
เอกสารหมายเลข 5.1-4-1
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2
เอกสารหมายเลข 5.1-4-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4-4
เอกสารหมายเลข 5.1-4-14
เอกสารหมายเลข 5.1-5-2
เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
เอกสารหมายเลข 5.1-6-2
เอกสารหมายเลข 5.1-6-4
เอกสารหมายเลข 5.1-6-5
เอกสารหมายเลข 5.1-6-6
เอกสารหมายเลข 5.1-6-9
เอกสารหมายเลข 5.1-7-1
เอกสารหมายเลข 5.1-7-3
เอกสารหมายเลข 5.1-7-8
เอกสารหมายเลข 5.1-7-9
เอกสารหมายเลข 5.1-7-10 


5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 

เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.3
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.4
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.5
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.6
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.7
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.1.8 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์
 

เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.1
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.2
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.3
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.4
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.5
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.6
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.7
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.8
เอกสารประกอบ ตบช. -รป.2.9


หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
 
 
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.1

เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.2
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.3
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.4
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.5
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.6
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.7
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.8
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.9
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.10
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.14
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.15
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.16
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.17
เอกสารประกอบ ตบช. รป.3.18

  

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
 

เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.1
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.2
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.3
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.5
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.6
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.7
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.8
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.9
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.10
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.11
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.12
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.13
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.14
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.15
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.16
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.17
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.18
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.19
เอกสารประกอบ ตบช. รป.4.20 


หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
 

เอกสารประกอบ ตบช. รป.5.1
เอกสารประกอบ ตบช. รป.5.2
เอกสารประกอบ ตบช. รป.5.3