งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2559

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 

เอกสารหมายเลข 1.1-1
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 

เอกสารหมายเลข 1.2-1

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 


1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 

เอกสารหมายเลข 1.4-1
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.5-1-1
 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-2
เอกสารหมายเลข 1.5-1-3 

เอกสารหมายเลข 1.5-2-1
เอกสารหมายเลข 1.5-2-2
เอกสารหมายเลข 1.5-2-3

เอกสารหมายเลข 1.5-3-1

เอกสารหมายเลข 1.5-4-1
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.6-1-1
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2
เอกสารหมายเลข 1.6-2-3
เอกสารหมายเลข 1.6-2-4
เอกสารหมายเลข 1.6-2-5
เอกสารหมายเลข 1.6-2-6
เอกสารหมายเลข 1.6-2-7
เอกสารหมายเลข 1.6-2-8
เอกสารหมายเลข 1.6-2-9

เอกสารหมายเลข 1.6-5-1


องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 

เอกสารหมายเลข 2.1-1-3
เอกสารหมายเลข 2.1-1-4

เอกสารหมายเลข 2.1-2-3

เอกสารหมายเลข 2.1-3-1

เอกสารหมายเลข 2.1-4-2

เอกสารหมายเลข 2.1-5-1
เอกสารหมายเลข 2.1-5-2

เอกสารหมายเลข 2.1-6-1
เอกสารหมายเลข 2.1-6-2

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-1
เอกสารหมายเลข 3.1-1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-1-5
 

เอกสารหมายเลข 3.1-3-1
 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-2
เอกสารหมายเลข 3.1-3-3
เอกสารหมายเลข 3.1-3-4
 

เอกสารหมายเลข 3.1-4-1

เอกสารหมายเลข 3.1-4-2องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

เอกสารหมายเลข 4.1-1-2

เอกสารหมายเลข 4.1-1-4

เอกสารหมายเลข 4.1-2-1
 

เอกสารหมายเลข 4.1-3-2
 
เอกสารหมายเลข 4.1-3-3

เอกสารหมายเลข 4.1-4-1  
เอกสารหมายเลข 4.1-4-2
 

เอกสารหมายเลข 4.1-5-1

เอกสารหมายเลข 4.1-6-1  


องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
 
เอกสารหมายเลข 5.1-1-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-2
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-3
    
เอกสารหมายเลข 5.1-1-4
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-7
    
เอกสารหมายเลข 5.1-3-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-2
เอกสารหมายเลข 5.1-3-3    
เอกสารหมายเลข 5.1-3-5    
เอกสารหมายเลข 5.1-4-1
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2
เอกสารหมายเลข 5.1-4-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4-4
เอกสารหมายเลข 5.1-4-6
เอกสารหมายเลข 5.1-4-7
เอกสารหมายเลข 5.1-4-11
เอกสารหมายเลข 5.1-4-12
เอกสารหมายเลข 5.1-4-13
เอกสารหมายเลข 5.1-4-14

เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
เอกสารหมายเลข 5.1-6-2
เอกสารหมายเลข 5.1-6-5
เอกสารหมายเลข 5.1-6-8
เอกสารหมายเลข 5.1-6-9
เอกสารหมายเลข 5.1-6-11
เอกสารหมายเลข 5.1-6-12
เอกสารหมายเลข 5.1-6-20
เอกสารหมายเลข 5.1-7-1
เอกสารหมายเลข 5.1-7-3
เอกสารหมายเลข 5.1-7-95.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
   ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.


เอกสารประกอบ รป.1.1-01
เอกสารประกอบ รป.1.1-02
เอกสารประกอบ รป.1.1-03
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 

เอกสารประกอบ รป.4.1-01
เอกสารประกอบ รป.4.1-02


ตัวบ่งชี้  4.2  คุณภาพอาจารย์ 

เอกสารประกอบ รป.4.2-02ตัวบ่งชี้  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

เอกสารประกอบ รป.4.3-01
เอกสารประกอบ รป.4.3-02
เอกสารประกอบ รป.4.3-03


หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 
เอกสารประกอบ รป.3.1-01

เอกสารประกอบ รป.3.1-02
เอกสารประกอบ รป.3.1-03
เอกสารประกอบ รป.3.1-04
เอกสารประกอบ รป.3.1-05
เอกสารประกอบ รป.3.1-06


ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เอกสารประกอบ รป.5.4-01
เอกสารประกอบ รป.5.4-02
เอกสารประกอบ รป.5.4-05
เอกสารประกอบ รป.5.4-06
เอกสารประกอบ รป.5.4-07
เอกสารประกอบ รป.5.4-08
เอกสารประกอบ รป.5.4-09
เอกสารประกอบ รป.5.4-10
เอกสารประกอบ รป.5.4-11

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 

เอกสารประกอบ  รป.6.1-01