งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2560

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 

เอกสารหมายเลข 1.1-1


1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 

เอกสารหมายเลข 1.2-1

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

เอกสารหมายเลข อ้างอิง 1.2-1

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 

เอกสารหมายเลข อ้างอิง 1.2-1
 
เอกสารหมายเลข 1.4-1

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.5-1-1
 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-2
เอกสารหมายเลข 1.5-1-3 
เอกสารหมายเลข 1.5-2-1

เอกสารหมายเลข 1.5-3-1
เอกสารหมายเลข 1.5-4-1
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 15.3-1
เอกสารหมายเลข 1.5-5-1
เอกสารหมายเลข 1.5-5-2
เอกสารหมายเลข 1.5-6-2
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.6-1-1
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 1.5-4-1
เอกสารหมายเลข 1.6-1-2
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 1.6-1-1 
เอกสารหมายเลข 1.6-2-1
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2
เอกสารหมายเลข 1.6-2-5
เอกสารหมายเลข 1.6-2-6
เอกสารหมายเลข 1.6-2-7
เอกสารหมายเลข 1.6-2-8
เอกสารหมายเลข 1.6-2-9
เอกสารหมายเลข 1.6-2-10
เอกสารหมายเลข 1.6-2-11
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 1.5-6-2

เอกสารหมายเลข 1.6-6-1

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 

เอกสารหมายเลข 2.1-1-1
เอกสารหมายเลข 2.1-1-2
เอกสารหมายเลข 2.1-1-4
เอกสารหมายเลข 2.1-1-5

เอกสารหมายเลข 2.1-2-1
เอกสารหมายเลข 2.1-3-5
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 2.1-3-5


2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 

เอกสารหมายเลข 2.3-1-1
เอกสารหมายเลข 2.3-1-2


องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-1-4
เอกสารหมายเลข 3.1-1-5
เอกสารหมายเลข 3.1-1-6

เอกสารหมายเลข อ้าอิง 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-2-1
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 3.1-1-5 

เอกสารหมายเลข 3.1-3-2
 
เอกสารหมายเลข 3.1-3-3
เอกสารหมายเลข อ้างอิ
ง 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-4-2  
เอกสารหมายเลข 3.1-5-1

เอกสารหมายเลข 3.1-6-1องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

เอกสารหมายเลข 4.1-1-1
เอกสารหมายเลข 4.1-1-2
เอกสารหมายเลข 4.1-1-3
เอกสารหมายเลข 4.1-1-4

เอกสารหมายเลข 4.1-2-1
 
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 4.1-1-1

เอกสารหมายเลข 4.1-3-1
 
เอกสารหมายเลข 4.1-3-2

เอกสารหมายเลข 4.1-4-1  
เอกสารหมายเลข 4.1-4-2
 

เอกสารหมายเลข อ้างอิง 4.1-1-1
เอกสารหมายเลข 4.1-5-1
เอกสารหมายเลข 4.1-5-2

เอกสารหมายเลข 4.1-6-1  


องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
 
เอกสารหมายเลข 5.1-1-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-2
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-3
    
เอกสารหมายเลข 5.1-1-4
เอกสารหมายเลข 5.1-1-5  
เอกสารหมายเลข 5.1-1-7
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-1-7
 
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-2
เอกสารหมายเลข 5.1-3-3
เอกสารหมายเลข 5.1-3-4 
      
เอกสารหมายเลข 5.1-4-1
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2
เอกสารหมายเลข 5.1-4-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4-4
เอกสารหมายเลข 5.1-4-5
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-4-2
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-4-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4-6
เอกสารหมายเลข 5.1-4-8
เอกสารหมายเลข 5.1-4-9
เอกสารหมายเลข 5.1-4-10

เอกสารหมายเลข 5.1-4-12

เอกสารหมายเลข 5.1-4-14
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-6-5
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-6-6

เอกสารหมายเลข 5.1-5-1
เอกสารหมายเลข 5.1-5-2

เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
เอกสารหมายเลข 5.1-6-2
เอกสารหมายเลข อ้างอิง 5.1-4-6
เอกสารหมายเลข 5.1-6-4
เอกสารหมายเลข 5.1-6-5
เอกสารหมายเลข 5.1-6-8

เอกสารหมายเลข 5.1-7-1
เอกสารหมายเลข 5.1-7-2
เอกสารหมายเลข 5.1-7-4
เอกสารหมายเลข 5.1-7-5
เอกสารหมายเลข 5.1-7-6
เอกสารหมายเลข 5.1-7-85.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 

เอกสารหมายเลข 5.2-1-1
เอกสารหมายเลข อ้างอิง  5.1-6-2  
เอกสารหมายเลข 5.2-1-3  
เอกสารหมายเลข 5.2-1-4  

เอกสารหมายเลข 5.2-2-1  
เอกสารหมายเลข 5.2-2-3    

เอกสารหมายเลข 5.2-3-3

เอกสารหมายเลข 5.2-5-1 
เอกสารหมายเลข 5.2-6-1 

ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.


เอกสารประกอบ รป.1.1-01
เอกสารประกอบ รป.1.1-03
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 

เอกสารประกอบ รป.4.1-01
เอกสารประกอบ รป.4.1-02


ตัวบ่งชี้  4.2  คุณภาพอาจารย์ 

เอกสารประกอบ รป.4.2-02ตัวบ่งชี้  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

เอกสารประกอบ รป.4.3-01
เอกสารประกอบ รป.4.3-02
เอกสารประกอบ รป.4.3-03


หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 
เอกสารประกอบ รป.3.1-01

เอกสารประกอบ รป.3.1-04
เอกสารประกอบ รป.3.1-05


ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 

เอกสารประกอบ รป.5.3-01


ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เอกสารประกอบ รป.5.4-01
เอกสารประกอบ รป.5.4-02
เอกสารประกอบ รป.5.4-05
เอกสารประกอบ รป.5.4-06
เอกสารประกอบ รป.5.4-07
เอกสารประกอบ รป.5.4-08
เอกสารประกอบ รป.5.4-11

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 

เอกสารประกอบ  รป.6.1-01
เอกสารประกอบ  รป.6.1-02
เอกสารประกอบ  รป.6.1-03