งานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2561

ระดับคณะ

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต

 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

เอกสารหมายเลข 1.4-1

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.5-1-1
 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-1-2
เอกสารหมายเลข 1.5.2.2
เอกสารหมายเลข 1.5.3.1
เอกสารหมายเลข 1.5-4-1
เอกสารหมายเลข 1.5.6.2.1
เอกสารหมายเลข 1.5-6-2
เอกสารหมายเลข 1.5-6-3

 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.6-1-1
เอกสารหมายเลข 1.6-2-1
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2.1
เอกสารหมายเลข 1.6-2-2
เอกสารหมายเลข 1.6-2-3


องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 

เอกสารหมายเลข 2.1-01
เอกสารหมายเลข 2.1-1-1

เอกสารหมายเลข 2.1-1-3
เอกสารหมายเลข 2.1-1-4
เอกสารหมายเลข 2.1-1-5
เอกสารหมายเลข 2.1-1-5(2)
เอกสารหมายเลข 2.1-2-3
เอกสารหมายเลข 2.1-4-2
เอกสารหมายเลข 2.1-5-1
เอกสารหมายเลข 2.1-6-1
เอกสารหมายเลข 2.1-6-1(2)
เอกสารหมายเลข 2.1-6-2
เอกสารหมายเลข 2.1-6-3


2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

เอกสารหมายเลข 2.2-01
เอกสารหมายเลข 2.2-2-3

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-1-1
เอกสารหมายเลข 3.1-1-2
เอกสารหมายเลข 3.1-1-3
เอกสารหมายเลข 3.1-1-5
เอกสารหมายเลข 3.1-1-6

เอกสารหมายเลข 3.1-3-1
เอกสารหมายเลข 3.1-3-2 

เอกสารหมายเลข 3.1-4-1

เอกสารหมายเลข 3.1-6-1 


องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 

เอกสารหมายเลข 4.1-1-1

เอกสารหมายเลข 4.1-3-3
เอกสารหมายเลข 4.1-3-4
เอกสารหมายเลข 4.1-3-5
เอกสารหมายเลข 4.1-4-2 
เอกสารหมายเลข 4.6-1-1
 องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  
 
เอกสารหมายเลข 5.1-1-1
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-2
   
เอกสารหมายเลข 5.1-1-3
    
เอกสารหมายเลข 5.1-1-4
เอกสารหมายเลข 5.1-1-4(2)
เอกสารหมายเลข 5.1-1-5  
เอกสารหมายเลข 5.1-1-6  
เอกสารหมายเลข 5.1-1-7
   
เอกสารหมายเลข 5.1-3-5
     
เอกสารหมายเลข 5.1-4-1
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2(2)
เอกสารหมายเลข 5.1-4-2(3)
เอกสารหมายเลข 5.1-4-3
เอกสารหมายเลข 5.1-4-4
เอกสารหมายเลข 5.1-4-6
เอกสารหมายเลข 5.1-4-8
เอกสารหมายเลข 5.1-4-9
เอกสารหมายเลข 5.1-4-10

เอกสารหมายเลข 5.1-4-14
เอกสารหมายเลข 5.1-5-1
เอกสารหมายเลข 5.1-5-1(2)
เอกสารหมายเลข 5.1-5-2

เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
เอกสารหมายเลข 5.1-6-5
เอกสารหมายเลข 5.1-7-2
เอกสารหมายเลข 5.1-7-7
เอกสารหมายเลข 5.1-7-8
เอกสารหมายเลข 5.1-7-10

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 5.2-1-1
เอกสารหมายเลข 5.2-1-3
เอกสารหมายเลข 5.2-1-4
เอกสารหมายเลข 5.3-01


ระดับหลักสูตร 


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.


เอกสารประกอบ รป.1.1-01
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 

เอกสารประกอบ รป.4.1-01
เอกสารประกอบ รป.4.1-02


ตัวบ่งชี้  4.2  คุณภาพอาจารย์ 


เอกสารประกอบ รป.4.2-01
เอกสารประกอบ รป.4.2-02


ตัวบ่งชี้  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

เอกสารประกอบ รป.4.3-01
เอกสารประกอบ รป.4.3-02
เอกสารประกอบ รป.4.3-03


หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 
เอกสารประกอบ รป.3.1-01
เอกสารประกอบ รป.3.1-03
เอกสารประกอบ รป.3.1-04
เอกสารประกอบ รป.3.1-05
เอกสารประกอบ รป.3.1-06


หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา 


ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 

เอกสารประกอบ รป.5.3-01


ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เอกสารประกอบ รป.5.4-01
เอกสารประกอบ รป.5.4-02
เอกสารประกอบ รป.5.4-06
เอกสารประกอบ รป.5.4-08


หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 

เอกสารประกอบ  รป.6.1-01
เอกสารประกอบ  รป.6.1-02