ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

โครงการเสวนาวิชาการ "การสื่อสารทางการเมืองของสังคมไทยในยุค Gen Z" ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข

     คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ "การสื่อสารทางการเมืองของสังคมไทยในยุค Gen Z" ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สามารถนำความรู้ปรับใช้ในรายวิชา0502302 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รายวิชา 0502304 จริยธรรมทางการเมือง   นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์สามารถนำความรู้ปรับใช้ในรายวิชา 0301319 บริหารประเด็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์สามารถนำความรู้ปรับใช้ในรายวิชา 0401211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง และพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ในการเลือกตั้งและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

(คลิกดูรูปกิจกรรม)