บุคคลากร

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สุชบา วสุนันต์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สุชบา วสุนันต์

อาจารย์ประจำ

อ. ธัญญรัตน์ มณฑิราช

อาจารย์ประจำ

อ. นายวรศร ปัทมานนท์

อาจารย์ประจำ

อ. ธนาคม สุขไพเรา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ยุทธพงษ์ อรัญกานนท์

อาจารย์ประจำ

เลขานุการคณะ

นางสาวอุบลรัตน์ ฉุนหอม

เลขานุการคณะ