ปรัชญา วัตถุประสงค์

             ปรัชญา  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
            วิสัยทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  มีหลักการ  มีลักษณะความเป็นผู้นำ  มีบุคลิกภาพที่ดี  รวมทั้งความสามารถในการตัดสินแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันสืบต่อไป
            พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพทำประโยชน์ให้สังคมต่อไป  สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้  ในการพัฒนางานวิชาชีพนิเทศศาสตร์   ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม และการให้บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
            วัตถุประสงค์
 
                  ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ  สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้  และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
                    ๒. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาบุคลากร  กระบวนการเรียนการสอนและหลังสูตรให้ เข้มแข็งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
                    ๓. เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล
                    ๔. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยให้สามารถสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
                    ๕. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
                    ๖. เพื่อส่งเสริม  พัฒนา  ทำนุบำรุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม
                    ๗. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  ประหยัด  และทันสมัย
                    ๘. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากลที่เป็นรูปธรรม  สามารถตรวจสอบได้