ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์      
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Advertising and Public Relations  


ชื่อปริญญา


ชื่อเต็ม (ไทย) :     นิเทศศาสตรบัณฑิต  (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
ชื่อย่อ (ไทย) :      นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Communication  Arts  (Advertising and Public Relations) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Com.Arts (Advertising and Public Relations) โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            31   หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     6     หน่วยกิต

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6    หน่วยกิต

3.  กลุ่มวิชาภาษา                              12   หน่วยกิต

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6   หน่วยกิต

5.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ  1  หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                     87  หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน                                  33  หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาบังคับ                                42  หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเลือก                                 12  หน่วยกิต
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  124  หน่วยกิต