เผยแพร่งานวิจัย

รายชื่อเจ้าของผลงานวิจัย


ผศ. อนุชา อินพุ่ม 
          
งานวิจัย เรื่อง     "การสื่อสารของผู้นำชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  
                      ของตำบล พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"
                           ปี 2555 (คลิกดูบทคัดย่อ)อาจารย์ยุทธพงษ์ อรัณยกานนท์

งานวิจัย เรื่อง     "ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
                        การท่องเที่ยวในตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 " ปี 2558 (คลิกดูบทคัดย่อ)