ข่าว คณะนิติศาสตร์

ดร. อินทิรา ฉิวรัมย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในศาลอาญาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในวิชากฏหมายมหาชนและระบบราชการไทย


 กฏหมายมหาชนและระบบราชการไทย วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556

          เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556  ดร. อินทิรา ฉิวรัมย์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในศาลอาญา  รับผิดชอบเกี่ยวกับคดียาเสพติด  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชากฏหมายมหาชนและระบบราชการไทย         ดร. อินทิราฯ ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วย  การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามความเป็นจริงนอกเหนือจากความเสมอภาคทางกฏหมาย  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  การพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้มีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล

            ทั้งนี้ ดร.อินทิราฯ ได้กล่าวว่า เด็กเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเมิดมากที่สุดมากกว่ากลุ่มสตรีหรือผู้สูงอายุและกลุ่มอื่น  เนื่องจากเด็กอยู่ในวัยเยาว์ มีอายุน้อย  จึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบและกลายเป็นเหยื่อในคดีอาญา   คดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ถูกค้าแรงงาน และถูกล่วงละเมิดทางเพศ  โดยไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตนเองได้