กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุขได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

      เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม  2558  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุขได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ขึ้น โดยมีอาจารย์เด่น บุญมาวงศ์ และ อาจารย์คมสัน สมคง    เป็นวิทยากร