กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ข่าวและกิจกรรม

-  พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงอุดมศึกษา

-  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 2561

-  มาตรฐานการอุดมศึกษา2561

-  
แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัต

- แบบฟอร์ม SAR (ระดับคณะฯ ใหม่)

- คู่มืประกัคุภาพการศึกษา2561

- โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 2561

- โครงการการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 2561