กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

การบริการ

สำนักงานประกันคุณภาพ  ให้บริการ ดังนี้  

  • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ระดับคณะ และสาขาวิชา
  • จัดโครงการ / กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ดูแลระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น CHE QA Online และ Google Site
  • ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามที่วิทยาลัยกำหนด