กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

การประเมินระดับสถาบัน ปี 2561

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 

เอกสารหมายเลข วท 1.1
เอกสารหมายเลข 
วท 1.2
เอกสารหมายเลข วท 1.3
 
 
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 


1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 


1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 

เอกสารหมายเลข วท 1.4-1-1

เอกสารหมายเลข วท 1.4-1-2


เอกสารหมายเลข วท 1.4-2-1
เอกสารหมายเลข วท 1.4-2-2
เอกสารหมายเลข วท 1.4-2-3
เอกสารหมายเลข วท 1.4-2-4

เอกสารหมายเลข วท 1.4-3-1

เอกสารหมายเลข วท 1.4-4-4

เอกสารหมายเลข วท 1.4-5-1

เอกสารหมายเลข วท 1.4-6-1
เอกสารหมายเลข วท 1.4-6-2

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เอกสารหมายเลข 1.5-1
 
 
เอกสารหมายเลข 1.5-2
เอกสารหมายเลข 1.5-3

เอกสารหมายเลข 1.5-4
เอกสารหมายเลข 1.5-5
เอกสารหมายเลข 1.5-6
เอกสารหมายเลข 1.5-7
เอกสารหมายเลข 1.5-8
เอกสารหมายเลข 1.5-9
เอกสารหมายเลข 1.5-10
เอกสารหมายเลข 1.5-11
เอกสารหมายเลข 1.5-12
เอกสารหมายเลข 1.5-13
เอกสารหมายเลข 1.5-14
เอกสารหมายเลข 1.5-15
เอกสารหมายเลข 1.5-16
เอกสารหมายเลข 1.5-17
เอกสารหมายเลข 1.5-18
เอกสารหมายเลข 1.5-19
เอกสารหมายเลข 1.5-20
เอกสารหมายเลข 1.5-21
เอกสารหมายเลข 1.5-22
เอกสารหมายเลข 1.5-23


 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 


องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 

เอกสารหมายเลข 2.1-1
เอกสารหมายเลข 2.1-2
เอกสารหมายเลข 2.1-3
เอกสารหมายเลข 2.1-4
เอกสารหมายเลข 2.1-5

เอกสารหมายเลข 2.1-3-1


2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   

เอกสารหมายเลข 2.2.1-1

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 

เอกสารหมายเลข 2.3-1-1
เอกสารหมายเลข 2.3-1-8
เอกสารหมายเลข 2.3-1-9
เอกสารหมายเลข 2.3-1-10องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 
เอกสารหมายเลข 3.1-0-02
เอกสารหมายเลข 3.1.1-01-1
เอกสารหมายเลข 3.1.1-01
เอกสารหมายเลข 3.1.1-02

เอกสารหมายเลข 
3.2-02
เอกสารหมายเลข 3.2-03
เอกสารหมายเลข 3.2-04

เอกสารหมายเลข 3.1-3-01

เอกสารหมายเลข 3.1-3-02
เอกสารหมายเลข 3.1-3-03
เอกสารหมายเลข 3.1-3-04
 
เอกสารหมายเลข 3.1-4-03

เอกสารหมายเลข 3.1-5-01
เอกสารหมายเลข 3.1-5-03

องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1-1
เอกสารหมายเลข 4.1-2
เอกสารหมายเลข 4.1-3
เอกสารหมายเลข 4.1-4
เอกสารหมายเลข 4.1-5
เอกสารหมายเลข 4.1-6
เอกสารหมายเลข 4.1-7
เอกสารหมายเลข 4.1-8
เอกสารหมายเลข 4.1-9
เอกสารหมายเลข 4.1-10
เอกสารหมายเลข 4.1-11
เอกสารหมายเลข 4.1-12องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ
 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
 
เอกสารหมายเลข 5.1-1(1)
   

เอกสารหมายเลข 5.1-4(1)
เอกสารหมายเลข 5.1-4(2)

เอกสารหมายเลข 5.1-5(1)
เอกสารหมายเลข 5.1-5(2)

เอกสารหมายเลข 5.1 ข้อ5


5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 5.2