MENUผลงานวิจัย

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

ปี: 2561
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน : อธิพงษ์ คิดดี

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ